Strona główna
Aktualności

Ogólnie

Wstęp na zamek
Dojazd
Parking
Stan obecny
Historia

Władcy zamku
Ciekawostki
Legendy

Turystyka

Artykuły
Galeria

Księga gości
Warto zobaczyć

Kontakt
Bibliografia

 

 


 

 

 

     O zamku w Melsztynie – głos w dyskusji Burmistrza Miasta   i Gminy Zakliczyn

 

Od pewnego czasu wzmogły się w zakliczyńskiej społeczności głosy na temat bezczynności władz gminy Zakliczyn w sprawie zamku melsztyńskiego. W większości przypadków opinie te są niezgodne z rzeczywistością i zazwyczaj wprowadzają w błąd opinię publiczną. Stąd też mieszkańcy naszej gminy, jak również goście zainteresowani losem zamku w Melsztynie zasługują na słowa rzetelnie przybliżające i wyjaśniające temat. Przede wszystkim należy wskazać, że teren na którym znajdują się ruiny zamku nie jest i nigdy nie był własnością gminy Zakliczyn. Prawowitym właścicielem tego terenu jest Skarb Państwa, a zarządzany on jest przez Lasy Państwowe, a dokładnie Nadleśnictwo Brzesko, z siedzibą w Bochni. Ten stan prawny rodzi oczywiście określone konsekwencje, bowiem od dobrej woli Dyrekcji Lasów Państwowych zależą działania podejmowane na rzecz ruin zamku. Pierwszym ważnym krokiem Lasów Państwowych było wydzielenie w Melsztynie z obszaru niemal 9 ha , części działki o powierzchni 1,16 ha , na którym znajdują się ruiny zamkowe (działka nr 173/2). Jednak bez zmiany przeznaczenia tego terenu jest on dla Nadleśnictwa nadal tylko i wyłącznie lasem, co oznacza, że pracownicy Lasów Państwowych podejmują jedynie działania związane z gospodarką leśną, bez czynności zabezpieczających ruiny zamkowe. Nadleśnictwo tłumaczy bowiem, że nie jest to zadaniem ich instytucji i tym samym nie mają podstaw do finansowania prac związanych z pozostałościami zamku. Dla Nadleśnictwa nieistotny jest nawet fakt wpisania ruin zamkowych do rejestru zabytków pod nr A-3, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z 2 kwietnia 1968 r. Decyzja ta jednoznacznie wskazuje, że zamek w Melsztynie z uwagi na swoje wartości zabytkowe, artystyczne, historyczne i krajobrazowe w pełni zasługuje na ochronę prawa. A zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. na właścicielu lub posiadaczu zabytku ciążą określone obowiązki i prawa.

     

Władze gminy Zakliczyn widząc brak zainteresowania Lasów Państwowych pogarszającym się stanem pozostałości zamku melsztyńskiego w listopadzie 2004 r. wystąpiły z inicjatywą przekazania tego obszaru na czas nieoznaczony w użytkowanie gminie Zakliczyn. Do podpisania umowy – po wielomiesięcznych staraniach urzędników gminy Zakliczyn – doszło w kwietniu 2005 r. Na bazie tego porozumienia Burmistrz Miasta i Gminy wydelegował w ramach prac interwencyjnych trzech bezrobotnych, którzy w okresie czterech miesięcy dokonali gruntownego uporządkowania otoczenia ruin zamkowych i zabezpieczenia murów tak, aby nie zagrażały one turystom przybywającym na wzgórzu w Melsztynie. W efekcie ruiny zamku i jego otoczenie nabrały właściwego wyglądu i zapewniły bezpieczeństwo odwiedzającym. Jednak nic więcej w ramach tej umowy gmina Zakliczyn nie mogła wykonać.

  

Jednocześnie w połowie 2005 r. do Lasów Państwowych zgłosiły się osoby prywatne – architekci spod Krakowa z propozycją nabycia terenu w Melsztynie wraz z ruinami zamku na zasadzie zamiany gruntów leśnych będących ich własnością. Potencjalni inwestorzy zaproponowali w zamian za teren leśny wraz z zamkiem w Melsztynie ( 1,16 ha , wyceniony przez Lasy Państwowe na 250.000 zł) działki leśne leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Niepołomickiej o łącznej powierzchni 2,33 ha . Potencjalni inwestorzy planowali – w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – zagospodarowanie ruin zamku na cele konferencyjne z zachowaniem elementów historycznych i krajobrazowych. Jednak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie negatywnie odniosła się do propozycji zamiany terenów leśnych, zatem rozmowy z potencjalnym prywatnym inwestorem na wzgórzu melsztyńskim stanęły w martwym punkcie. Niestety gmina Zakliczyn nie posiada odpowiednich terenów leśnych, które mogłyby być przedmiotem zamiany z Lasami Państwowymi, a ewentualny zakup obszaru lasu wraz z ruinami w Melsztynie napotyka na ograniczenia zawarte w zapisach ustawy o lasach. Tym samym Nadleśnictwo Brzesko pismem z dnia 26 czerwca 2007 r. zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z propozycją ponownego zawarcia umowy użytkowania działki z zamkiem w Melsztynie na dotychczasowych warunkach.

  

Obecnie, po ostatecznym fiasku rozmów Lasów Państwowych z prywatnymi inwestorami, władze gminy Zakliczyn planują podjęcie intensywnych działań – angażujących parlamentarzystów oraz Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Kultury – w celu nieodpłatnego przekazania na własność gminy Zakliczyn całego obszaru wzgórza melsztyńskiego wraz z ruinami zamku ( 1,16 ha ), po ewentualnym wcześniejszym wyłączeniu tej działki z produkcji leśnej. Gmina Zakliczyn, będąc już właścicielem tego terenu miałaby „zielone światło” dla realizacji konkretnych przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem otoczenia zamku na cele kulturalne i turystyczne. Punktem wyjścia byłoby opracowanie ekspertyzy wskazującej możliwe kierunki zagospodarowania wzgórza melsztyńskiego, a w dalszym etapie występowanie po fundusze europejskie i krajowe na dalsze zabezpieczanie ruin i rozwój nowych funkcji tego terenu. Liczymy w tych planowanych działaniach nie tylko na dobrą wolę Lasów Państwowych, ale także na zdrowy rozsądek osób mających wpływ na losy ruin zamku w Melsztynie.  

 

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia dają zadość krytycznym – często opartym na niewiedzy, ale i zapewne trosce – opiniom na temat zamku melsztyńskiego, krążącym w gminnej społeczności. Niech to będzie też głos w dyskusji na temat przyszłości tego cennego i jednego z najpiękniejszych zakątków regionu małopolskiego. Zachęcam mieszkańców, ale także naszych drogich gości i sympatyków do dyskusji na ten temat, a nade wszystko do wspierania władz gminy Zakliczyn w bezpłatnym pozyskaniu ruin zamku wraz z otoczeniem. Kończąc wyrażam głęboką nadzieję, że szczytny cel, jaki nam przyświeca w tych działaniach, czyli zachowanie dla potomnych zamku w Melsztynie zostanie osiągnięty zanim pozostaną po nim jedynie ryciny i fotografie.  

 

Kazimierz Korman – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

2 lipca 2007

                 

dodano: 02 lipca 2007

Galeria:


 

 

 

Copyright (c) 2007 - 2010 by pitos. Wszelkie prawa zastrzeżone