Strona główna
Aktualności

Ogólnie

Wstęp na zamek
Dojazd
Parking
Stan obecny
Historia

Władcy zamku
Ciekawostki
Legendy

Turystyka

Artykuły
Galeria

Księga gości
Warto zobaczyć

Kontakt
Bibliografia

 

 


 

 

 

     Pismo od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

ZS – D – 2125/11/008                                                          Warszawa, 31 marca 2008 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

ul. Rynek 32

32 – 840 Zakliczyn

 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 stycznia 2008 r., dotyczący przekazania w użytkowanie gminie Zakliczyn, na podstawie przepisów art. 40 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) 1,16 ha gruntów z obiektami zabytkowymi (ruiny zamku melsztyńskiego) Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiących działkę ewidencyjną nr 173/2 obręb Melsztyn (wchodzących w skład oddziału 145 obrębu leśnego Brzesko, Nadleśnictwa Brzesko), biorąc pod uwagę rozwiązanie mocą porozumienia umowy użytkowania z dnia 9 października 2006 r., informuję, że wymienione grunty, oznaczone na załączonych mapach, zostaną przekazane ww. gminie, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia.

Przekazanie wymienionej nieruchomości w użytkowanie zostanie dokonane na podstawie umowy, o której mowa w art. 40. cyt. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i protokołu zdawczo - odbiorczego, do których sporządzenia upoważniam nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko, Pana mgr inż. Zdzisława Kamińskiego.

Szczegółowe warunki użytkowania, w tym opłaty i związane z tym zobowiązania zostaną zawarte w ww. umowie.

Nadzór nad użytkowaniem zgodnym z umową powierzam nadleśniczemu.

 

W umowie zostaną zawarte m. in. następujące warunki:

- zmiana celu użytkowania wymaga mojej zgody;

- przystosowanie nieruchomości przez użytkownika do celu użytkowania, nie powodujące zmiany jej charakteru, wymaga uzgodnienia z nadleśnictwem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

- gospodarka w oddanym do użytkowania lesie będzie prowadzona w oparciu o plan urządzenia lasu w uzgodnieniu z nadleśnictwem;

- użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów;

- umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą przekazującego i użytkownika łub po okresie sześciomiesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron, albo w trybie natychmiastowym przez przekazującego o ile nieruchomość będzie użytkowana niezgodnie z umową lub w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z przepisów o reprywatyzacji.

Po zakończeniu użytkowania, użytkownik w okresie trzech miesięcy zwróci protokolarnie nieruchomość nadleśnictwu w stanie niepogorszonym.

Informuję również, że nieruchomość przekazana w użytkowanie zostanie wpisana przez nadleśnictwo do rejestru nieruchomości przekazanych w użytkowanie.

Jednocześnie informuję, że anuluję moją zgodę na oddanie w użytkowanie z dnia 7 marca 2005 r., znak ZS-S-2125/47/2004.

 

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Jerzy Piątkowski

                 

dodano: 29 kwietnia 2008

Galeria:


 

 

 

Copyright (c) 2007 - 2010 by pitos. Wszelkie prawa zastrzeżone